P.A.S...Föräldra Alienations Syndrom

Läste något intressant som en tjej Sussie Nilsson skrivet på Facebook
PAS = Föräldra Alienations Syndrom 


Vad är Föräldra Alienations Syndrom (PAS)?

Ett agerande med avsikt att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Alienation är en metod att få, eller behålla, vårdnad om barn och att förhindra att den andra föräldern har inflytande på barnet. Alienationen utvidgas ofta till den andra förälderns familj och vänner.

I denna artikel antas genomgående att det är modern som har "kontrollen" över barnet och att modern är den förälder som får barn att ta avstånd från fadern medan fadern kämpar mot det och för att behålla kontakt med barn. Detta är den "normala" och vanligaste situationen. Man kan inte påstå att alienation har något att göra med förälderns kön. Med ombytta roller, där fadern utövar kontrollen, kan PAS användas av fadern mot modern.

Dr Richard Gardner nämner i sin bok "The Parental Alienation Syndrome", (sid 74):

"Många av dessa barn deklarerar stolt att beslutet att ta avstånd från sin fader är deras eget".

De förnekar allt inflytande från modern och detta bekräftas ofta kraftfullt av barnets mor. I praktiken brukar dessa mödrar ofta framhäva att de vill att barnet träffar fadern och att de förstår vikten av dessa möten, även om moderns praktiska handlande visar på motsatsen. Barn i denna situation är medvetna om att de genom säga att beslutet är deras eget att lindrar moderns skuld och skyddar henne från kritik. Dessa bedyranden av självständigt tänkande understöds av modern, som ofta lovordar barnet för att det har en självständig åsikt och är duktig i att oförblommerat framföra den åsikten.

Det är viktigt för läsaren att förstå att efter en tids programmering förstår inte barnet längre vad som är sant och börjar verkligen tro att fadern förtjänar det förtal som riktas mot honom. Slutpunkten för hjärntvätten har nu uppnåtts. Man ska kanske också nämna vad som inte är PAS. Det är när barnet och /eller modern (det är viktigt att vara medveten om att deras behov, deras önskemål och socialt välmående är inte alltid detsamma) har en välgrundat skäl till varför barnet inte bör träffa sin fader, eller varför modern inte själv vill ha kontakt med barnets fader. Sådana orsaker inkluderar våldsamhet, missbruk, beteendestörningar eller faderns brist att förstå barnets behov. När det finns verkligt skäl att vara orolig för barnets välbefinnande måste detta utredas omedelbart. När modern uttalar oro för egen del, vilket inte alltid betyder detsamma för barnet, bör det vara möjligt att ordna barnets viktiga kontakt med fadern utan att föräldrarna behöver ha direkt kontakt med varandra.

När modern är allvarligt oroad (utan att behöva vara det) men ändå har en grundläggande förståelse, bör information och medling vara till nytta. Ett vanligt problem är dock att värdera huruvida anklagelser – om de är sanna – har sitt ursprung i PAS eller inte. Många mammors önskan att förhindra kontakt är inte utan skäl baserade på hur lätt omgivningen tror på moderns anklagelser.

Varför är det så vanligt?

PAS är ett effektivt sätt att erhålla vårdnaden. Det finns två förklaringar till detta. Främst för att domstolar tar hänsyn till barnets "önskemål". I föräldrabalk, 6 kap, 2b § sägs "Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad". Det har även betydelse vad barnet har sagt till vårdnadsutredare eller av domstol tillsatt medlare. En moder som avbryter eller hindrar barnets kontakt med fadern utövar trots mot domstol vilket i Sverige är tillåtet. För att komma i bättre dager hävdar hon att "barnet inte vill träffa fadern". En medlare kan på domstolens begäran intervjua barnet och bekräftar att barnet verkligen sagt att den inte vill. Barnets "vilja" framförs nu till domstolen och denna minskar eller avbryter barnets kontakt med fadern. Fadern förlorar nu kontakten med sitt barn, möjligen under flera år. I många fall försonas fader och barn i myndig ålder.

Alienation är en effektiv metod att få makt över barnet och domstolar belönar ofta en framgångsrik alienation med att ge enskild vårdnad till den alienerande föräldern och minimum av umgänge eller inget umgänge alls mellan barnet och den för alienering utsatta föräldern.

Är PAS allmänt erkänt?

Medicinskt sett är PAS en form av emotionell barnmisshandel. Föräldrar i fientliga separationsprocesser lider allmänt av depression, ilska och aggressivitet. Dessa känslor visas genom att minska på kärlek och kommunikation och omfattar även barnet via vårdnadshavaren. PAS som ett beteendemönster har börjat erkännas i familjerättsliga processer i anglosaxiska länder men även i Frankrike och Tyskland medan PAS är ännu föga känd i Sverige. Få svenska domare har i dag kunskap om processerna som resulterar i PAS eller har förmågan att känna igen det. Kunskapen är nära nog obefintlig hos socialarbetare. Den som upplever PAS bör överväga om inte familjeterapi är ett sätt att gå framåt i konflikten.

Var försiktig och uppmärksam då du för PAS på tal med socialarbetare. Ingen s.k. "expert" tycker om att en klient låter dem förstå att de är okunniga. Det är bättre att fråga socialarbetaren om det kan vara PAS och om socialarbetarens argument än att påstridigt säga att det är PAS och låta socialarbetaren förstå sin egen okunnighet.

Hur går man vidare legalt?

Om du diskuterar med utredare anta inte att de ställer relevanta frågor. Skriv ner de frågor du skulle vilja få ställda och förbered svaren på dessa. När du träffar utredaren, ha svaret i beredskap. Om det inte återfinns i inlaga till tingsrätten, fråga varför. Var också säker på att du vet vilket datum du förväntas få en redovisning, alla utredare talar inte om när de kommer att rapportera. Det är väsentligt att du ifrågasätter alla fel och utelämnanden så fort som möjligt. Redovisa för din socialarbetare innan du går till rätten och meddela domstolen motpartens svar, eller uteblivande av svar. Försök ha en lista med felaktigheter och borttagna påståenden tillgänglig vid förhandling i rätten. Vissa socialarbetare erkänner och rapporterar PAS. Du bör föra dagbok och kopior på alla kommunikationer mellan dig själv, modern, och barnet, som bevismaterial. Godtagbara bevis kan vara: 

Modern hindrar dina försök att kommunicera med henne eller barnet, trots utsagan "modern hindrar inte barnen från att umgås med dig". 
Barnet skapar plötsligt ursäkter för att inte träffa dig. Barnet kan säga att det inte vill ha presenter av dig. Detta kan vara ett varningstecken. 
Barnet vill plötsligen inte träffa någon med anknytning till dig (nära släktingar eller vänner) och slutar kanske tala med dina grannar och andra som kan vara i nära kontakt med dig. 
Modern kan besöka skolan, föreningar och andra ställen ert barn besöker och berätta för de ansvariga att du inte ska kontakta ert barn hos dem. 
Vad kan jag göra åt detta?

Moderns strategi är att isolera dig från barnet genom att gradvis bryta ner alla kontakter du någonsin haft med barnet. Din strategi bör vara det motsatta - skapa alla upptänkliga kontaktpunkter med barnet, modern och alla andra som är involverade. Det finns inga absoluta och definitiva regler, eftersom varje fall är unikt, men det finns grundläggande riktlinjer som du bör följa: 

Utgå från att ert barn kan komma till dig i morgon. 
Var så sysselsatt som möjligt. Bibehåll och utveckla dina fadersinstinkter. 
Diskutera situationen öppet med alla som verkar vara intresserade. Tänk positivt. 
Samla artiklar och brev som berör detta ämnesområde. Har du en plan får du också en riktlinje om vad du bör göra. 
Det är en stor hjälp att diskutera PAS med en kvinnlig vän. 
Att göra något – faktiskt vad som helst – ger dig åtminstone känslan av att behärska situationen. 
Varför vill modern bli av med fadern?

Det finns inget enkelt svar på detta. I vissa fall används PAS som ett medel att bli av med fadern, och i andra fall glider situationen ur händerna på båda parter och PAS blir bara ytterligare ett steg i fel riktning. Det finns många skäl till varför modern anser det önskvärt att barnen hatar fadern – vissa fall beror det på flera olika orsaker i kombination. En enkät utförd med FNFs medlemmar visar följande tänkbara orsaker:

Modern vill starta ett nytt liv utan barnet far. Han ses som en belastning. 
Modern kräver pengar eller egendom och använder barnen som förlorbara lockbeten. 
Modern hatar fadern och använder barnen som vapen. 
Modern har svårt att hantera sitt eget liv. Kontakt med fadern är besvärligt. 
Modern anser att fadern är ovärdig och inte förtjänar kontakt med barnen. 
Modern kan ha övertygats av andra kvinnor, som är mansfientligt inställda. 
Modern kan använda detta som ett styrmedel av barnen (om ni inte uppför er ordentligt får ni inte träffa fader). 
Modern kan inte "tävla på samma villkor" – fadern kan erbjuda "bättre" villkor för barnen. 
Modern kan använda kontroll över barnen som ett medel att stärka sin egen självkänsla. 
Modern kan fortfarande tycka om fadern och använda barnen som ett medel att kontrollera fadern. 
Modern vill straffa faders nya partner indirekt. 
Modern har bara velat ha en fadersgestalt i barnens liv (insnärjd och lurad) 
Modern ser barnen som ett sätt att få försörjning, bostad, bidrag och andra förmåner. 
Modern tror uppriktigt att fadern saknar intresse för sina barn. 
Modern jämställer all fiendskap mot henne som fiendskap riktad mot barnen. 
Modern kan ha en livsstil helt skild från fadern och vill inte att barnen tar efter fadern. 
Modern kan sakna en "egen" familj och uppfattar barnen som "sin" familj. 
Modern har blivit känslomässigt beroende av barnet. 
Modern betraktar barnet som sin egendom. 
Modern fasar för att barnet skulle vilja lämna henne för att uppsöka fadern. 
Modern kan ha kommit från en splittrad familj och ha svårt att bibehålla ett förhållande. 
Modern vägrar att acceptera allt som påminner om ett brutet förhållande. 
Modern kan ha emotionella eller andra problem och vill inte att fadern ska få vetskap om detta. 
Vikten av att veta varför.

Om du vet varför modern beter som hon gör är du i en bättre position att klara situationen. En moder kan vilja ha fadern ur vägen för att hon har en ny relation och det helt enkelt gör livet komplicerat om fadern fortfarande finns i kulisserna. Barnens behov blir nu sekundära. Å andra sidan – en moder som bor i en fastighet som ägs av fadern och är beroende av barnets far för allt utöver ett överenskommet underhåll, kan skapa ett "barnens främlingsskap" för att kunna utöva påtryckningar mot fadern om underhållet. I dessa situationer bör man kunna starta förhandlingar.

Modern kan ha startat en ny relation med en annan partner och detta är ofta en viktig orsak till problemen. Hon väljer ofta att övertyga barnen att tänka på den nya partnern som barnens far. Hon kan tom försöka övertyga barnen att kalla den nye partnern "fader". Den nye partnern kan ha egna barn från tidigare förhållanden, och han vill att dina barn ska betrakta hans barn som bröder och systrar, eller så finns det halv-bröder och halv-systrar i "pipe-line". Är du en ogift fader utan gemensam vårdnad finns alltid risken att den "nya familjen" försöker få dina barn adopterade, och då har du inget juridiskt ansvar, eller rättigheter, gentemot dina barn. Även om det inte finns några andra barn i det nya förhållandet, kommer den nya pojkvännen, oavsett hur tillfällig han är, sannolikt att umgås med dina barn mycket mer än du får tillfälle att göra och kommer sannolikt att utöva någon form av "äganderätt" och påverkan på barnen mot dig. Han kan också ha en stark påverkan på modern och uppmuntra henne att göra livet besvärligt för dig på alla vis.

Att lägga upp en plan.

Det första stadiet är att försöka hitta en direkt kontakt med modern och barnet. Kan du skriva, träffas eller ringa? Om detta är möjligt, försök inkludera någon form av fortsättning. Ge ditt barn frankerade vykort att posta innan ni möts igen. Är barnet gammalt nog – ge henne/honom ett telefonkort, med anvisningar om hur han/hon kontaktar dig i hela världen. Om modern tillåter det, betala prenumerationer för serietidningar och tidskrifter till barnets adress så de påminns om dig regelbundet. Ge barnet ett antal telefonnummer till människor de litar på om de vill tala med någon. 

Om du inte tillåts kontakta ditt barn, be vänner och släktingar att göra detta på dina vägnar. Få dem att skicka inbjudningar och presenter åt dig. Om moderns släktingar och vänner fortfarande är dina vänner kan du få mycket information av dem. Försök att upprätthålla goda relationer till dem. 
Förutom vänner och släktingar kommer moder och barn att ha kontaktytor mot skolor, föreningar, lekkamrater och andra lokala ställen som mor och barn brukar besöka. Där finns människor som kommer att ha kontakt med ditt barn och modern och kan förmedla information om dem. Kom ihåg att moderns strategi är att blockera all information till dig. Om du vet att ditt barn spelar fotboll på söndag kan det vara glädjande att se ditt barn, utan att detta kontrolleras av modern. 
Kan du delta i barnets aktiviteter? Om du inte uttryckligen är förbjuden att närvara, kan du ställa upp som skolvärd eller klubbfunktionär. Trots många mammors försök att tolka ett domstolsbeslut på "umgänge" som ett absolut maximum för barnets umgänge med dig är det i verkligheten ett minimum. Du bryter inte mot en överenskommelse om du deltar i en friluftsdag eller en skolfest, inte ens om du arbetar som klassvärd eller någon annan frivillig föräldraroll. 
Du kan skapa situationer som underlättar för dig, utan att faktiskt träffa ditt barn. Att delta i olika lokala aktiviteter medför att du syns och uppmärksammas av människor som känner modern och barnet. Om du kan, engagera dig i aktiviteter som ditt barn tycker om –eller som ditt barns kamrater tycker om – de barnen kommer sannolikt att berätta för ditt barn att du är närvarande. Skolaktiviteter, kommunala initiativ, utställningar och förevisningar är ofta händelser som behöver många frivilliga medhjälpare. Ställ upp och det kan ge resultat på oväntat sätt. 
Du kan också göra dig känd genom att skriva artiklar i lokalpressen och försöka organisera andra pappor i samma situation. Om modern förstår att du ger publicitet åt ert "fall" (utan att gå över gränsen för åtalbarhet) förstår hon att artiklarna syftar på henne och hennes agerande. Hon kommer då att önska att du försvinner. Om du då har ett stabilt rykte och inte verkar försvinna, kommer hon i bästa fall att inse att problemet löses genom mer hänsyn till barnets önskningar om umgänge. 
Slumpen är inte en helt oviktig faktor. Det är inte ovanligt att pappor träffar sina barn på platser nära barnets hem. Du kan öka chansen att träffa ditt barn bara genom att vara på rätt plats på rätt tid. Pressa inte den här tanken till sin ytterlighet, men var medveten om att den ger dig möjligheter. 
Ytterst är kravet trots allt bättre lagar och ett mer upplyst rättsväsende. Det här inträffar inte av sig självt, men om det någonsin ska inträffa krävs det att alla som kräver en förändring arbetar för detta. De flesta pappor upptäcker snabbt att den "legala vägen" inte leder någonstans för det mesta. Vissa har spenderat otroliga summor på advokatarvoden utan att uppnå någonting. Anta att samma summa hade investerats i marknadsföring av "ditt fall" i tidskrifter, tidningar och brev till myndigheter – resultatet hade skiljt sig väsentligt från det nyss beskrivna. Trots det är det enklare att förmå pappor att investera tiotusentals kronor på advokatarvoden än att få dem att skriva till riksdagsmän och klaga. En av de bästa uppskattningarna är att veta att en central beslutsfattare läst ditt brev och överväger åtgärder. Du kan lära dig hur man skriver genom att läsa vad andra har skrivit. Även om ditt alster inte publiceras i en tidning kan det bidra till att andras artiklar publiceras, genom masseffekt och genom att ämnet engagerar flera. 
Moderns beteendemönster

Det vanligaste är att modern vill visa att hon "har kontrollen". Det kan ske på många olika sätt, alltifrån att hon ignorerar dig, till ren förolämpning. Paradoxalt nog kan hon göra detta därför att hon antar att du älskar barnet så mycket att du accepterar detta – om du inte älskade ditt barn hade du ju gått din väg. Hon antar att du inte går din väg, så hon ökar kontrollen så långt hon kan. I de flesta fall är det ingen tydlig strategi, bara en utvidgning av fientliga reaktioner som passerar mönstret "argumentation - tystnad - begränsad kommunikation - ingen kommunikation - fientlig aktivitet".

Några vanliga exempel är: 

Kräver att du kommer och går på exakt överenskommet klockslag. 
Kräver en exakt redogörelse i förväg för när, var och hur barnet ska umgås med fadern. 
Genomför "sista-minuten" förändringar i gjorda överenskommelser som rör barnen. 
Erbjuder barnet andra aktiviteter på den tidpunkt då barnet ska träffa dig. 
Ger liknande presenter som du givit barnet, i avsikt att minska värdet av det barnet fått av dig. 
Gömmer, skadar eller handskas vårdslöst med saker du givit barnet. 
Misstolkar avsiktligt allt du säger eller gör. 
Kräver ekonomisk ersättning för din kontakt med barnet. 
Vidarebefordrar inte skolrapporter eller medicinska upplysningar eller annan information du har rätt att förvänta dig som förälder. 
Kritiserar ditt beteende och din förståelse av barnets behov av föräldrakontakt. 
Kritiserar ditt hem, dina vänner och ditt sätt att leva. 
Berättar för barnet att umgängesdomen är ett legalt maximum, inte en minimirättighet. 
Tillåter barnet att missköta sina skoluppgifter under veckorna, så att de måste fullgöras under den tid barnet ska träffa dig. 
Ignorerar dig offentligt och uppmuntrar barnet att göra detsamma. 
Förbjuder dig att delta i barnets skol- och fritidsaktiviteter. 
Informera (felaktigt) att det finns ett domstolsutslag på att du inte får närvara i skolan eller på fritids. 
Kräver att din nya partner inte får närvara då du träffar ditt barn, eftersom det förvirrar och stör barnet. 
"Bortser" från presenter som du skickar till barnet vid speciella tillfällen. 
Säger att barnet är upptaget med annat eller ute när du ringer, eller avbryter och lägger sig i samtalet med barnet. 
Alltid upplyser om dina svagheter som fader inför barnet.’ 
Sammanfattningsvis letar modern alltid efter alla sätt att underminera din position. Om du hämnas på något sätt tar modern det som bevis för att du inte kan umgås med henne (inte barnet). Hennes avsikt är att använda ett så här provocerande beteende mot dig och pressa dig mot ytterligheter så att det kan användas mot dig i en vårdnadstvist. Försök att dokumentera dessa tillfällen.

Slutsatser 

Pappor som lyckas behålla bra kontakt med barnet brukar ofta få ett utökat umgänge. 
Fadern som lyckas kommunicera med modern kommer troligen att återfå en förlorad kontakt med barnet. 
Fadern som har familj och vänner med barnkontakt kommer troligen att återfå en förlorad kontakt med barnet. 
Fadern som förlitar sig på rätts-systemets möjligheter till fader-barnkontakt kommer med yttersta sannolikhet att bli besviken. 
I praktiken är det omöjligt att undvika domstolar helt och hållet, de bör användas som en sista utväg. Om modern har ensam vårdnad har hon ingen anledning att förhandla med dig i rätten. Det finns dock två fall då hon kan tänkas vara förhandlingsvillig: 

Om modern vill ha något du kan erbjuda. Det är uppenbart om hon vill ha pengar, egendom etc, men det kan vara mer subtila önskemål. Det kan vara en förändring i din attityd mot henne. Listan ovan avseende "Varför modern vill bli av med fadern" kan ge en del vägledning. 
Om situationen blir för stort problem. Nu kan domstolarna bli användbara. Systemet gör att allting tar mycket längre tid än det mänskligt sett borde göra. Det är faktiskt ganska ineffektivt – försvunna papper, uppskjutna förhandlingar, felaktiga formulär etc. Den här allmänna röran kan faktiskt vara till nytta. Om du redan har förlorat kontakten med dina barn, och därför inte har något ytterligare att förlora, kan du alltid göra nya inlagor, skriva till hennes ombud, kräva aktuell information etc. Modern kan slutligen inse att du inte tänker överge era barn och inse att det inte är värt allt bekymmer och minska på restriktionerna. 
Slutligen, kom ihåg att hennes liv inte är en dans på rosor. Hon kommer att ha problem. Om du gör klart att det förflutna ska förbli i det förflutna är det goda odds att framtiden går i den riktning du önskar.
Källa: http://www.ufr.org/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Väldigt intressant inlägg tycker jag.
Vad tycker ni?

Snott!

Snodde denna av en vän som oxå snodde det av en vän... Men jag måste ju få dela med mej av det roliga... hahaha!

Gå in på Eniro och sök på Kartor/Åsögatan 176 och klicka på gatuvy.

Dra pilen till höger till det röda huset och där på andra våningen...Zooma :)

*Flinar*


RSS 2.0